Deponering


Vi kan för deponering ta emot inerta massor såsom..

- Jord, Lera och Sten.
- Samt för återvinning:
Stubbar och rötterFör prisuppgift och övriga funderingar ring 0526-30048 el 0706-215220

För vart område ni lämnar material måste en blankett fyllas i gällande massornas ursprung. Blanketten finner ni här OBS det är 2 sidor att fylla i.
Instruktion för införsel av jord- och schaktmassor

Anmälan
Anmälan ska göras innan jord- och schaktmassorna förs in. Den som ger upphov till massorna ska göra den första karaktäriseringen massorna och fylla i blanketten (länk nedan) ”Anmälan om införsel av jord- och schaktmassor”.

Om kunskap saknas får leverantören skaffa sig den kunskap som behövs eller ge någon uppdrag att utföra karaktäriseringen.

Samtliga jord- och schaktmassor som tas emot ska vara utan risk för negativ miljöpåverkan. Massornas ursprung, samt vilken typ av verksamhet som bedrivits på platsen måste klargöras. Massor som exempelvis kommer ifrån stadsmiljö, väg- eller järnvägsbankar eller andra potentiellt förorenade områden kan vara förorenade.

Om schaktmassorna misstänks vara förorenade ska representativt prov tas för att fastställa graden av förorening. Inga sådana massor tas emot innan det kan visas att halterna är acceptabla.

Bolaget utför stickprov på de avlämnade massorna. Avlämnade massor med en föroreningsgrad överstigande de anvisade riktvärdena kommer att avvisas och skickas till godkänd deponi på leverantörens bekostnad.

Anmälan om införsel av jord-och schaktmassor

    Kontakta oss


    HJ Larsson Gräv & Entreprenad AB


      [recaptcha]
      By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.